>>> ดังเอกสารแนบ <<<

Attachments:
FileFile size
Download this file (O10 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562.pdf)แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25624040 kB
Download this file (O11 รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน 62.pdf)รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน พ.ศ. 2562549 kB
Download this file (O12 รายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf)รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25614444 kB
Download this file (O13 คู่มืองานกลุ่มนโยบายและแผน2562.pdf)คู่มืองานกลุ่มนโยบายและแผน พ.ศ. 25621494 kB
Download this file (O13 คู่มืองานกลุ่มนโยบายและแผน2563 edit.pdf)คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน พ.ศ.25631393 kB
Download this file (O14 คู่มือขั้นตอนมาตรฐานการให้บริการ.pdf)คู่มือขั้นตอนมาตรฐานการให้บริการ383 kB
Download this file (O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ กลุ่มนโยบายและแผน.pdf)ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการกลุ่มนโยบายและแผน327 kB
Download this file (O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 62.pdf)แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 25625005 kB
Download this file (O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562.pdf)รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25623276 kB
Download this file (O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf)รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25612899 kB
Download this file (การแต่งตั้งกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเก็บเงินบำรุงการศึกษาฯ ปี 2562.pdf)การแต่งตั้งกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเก็บเงินบำรุงการศึกษาฯ ปี 2562392 kB
Download this file (คู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน.pdf)คู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน771 kB
Download this file (คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผนรายบุคคล.pdf)คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผนรายบุคคล1755 kB
Download this file (คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มแผน รายบุคคล ปรับใหม่.docx)คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน (รายบุคคล)1650 kB
Download this file (รายงานผลการดำเนินงานการบริหารและจัดการศึกษา ปี 61.pdf)รายงานผลการดำเนินงานการบริหารและจัดการศึกษา ปี 25617500 kB
Download this file (รูปเล่มแผนปฏิบัติการ 2562.pdf)รูปเล่มแผนปฏิบัติการ 25624041 kB
Download this file (แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 ปี.pdf)แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 ปี1320 kB