คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มกฎหมายและคดี

Attachments:
FileFile size
Download this file (1.คู่มือการสืบสวนข้อเท็จจริงและการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง.pdf)1.คู่มือการสืบสวนข้อเท็จจริงและการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง.pdf2145 kB
Download this file (10.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๒.PDF)ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒138 kB
Download this file (11.ขอกำหนดวินัยและการดำเนินการทางวินัยฯ 2562.pdf)ขอกำหนดวินัยและการดำเนินการทางวินัยฯ 25623451 kB
Download this file (12. พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่.pdf)พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่84 kB
Download this file (13.พรบ.คอมพิวเตอร์ 2560.PDF)พรบ.คอมพิวเตอร์ 2560113 kB
Download this file (14.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษา 2550.pdf)ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษา 255068 kB
Download this file (3. ข้อมูลสถิติร้องเรียน ประจำปี 2559-2562.pdf)ข้อมูลสถิติร้องเรียน ประจำปี 2559-2562115 kB
Download this file (4.-5.มาตราการจัดการเรื่องร้องเรียนและแผนการป้องกันปราบปราม.pdf)มาตราการจัดการเรื่องร้องเรียนและแผนการป้องกันปราบปราม142 kB
Download this file (6.พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547.pdf)พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547422 kB
Download this file (7.พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๖๒.PDF)พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๖๒147 kB
Download this file (8พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒.PDF)พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒156 kB
Download this file (9 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562.PDF)พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562168 kB
Download this file (คู่มือการดำเนินการทางวินัย.pdf)คู่มือการดำเนินการทางวินัย662 kB
Download this file (คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องร้องเรียน.pdf)คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน4389 kB
Download this file (คู่มือการสืบสวนข้อเท็จจริงและการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง.pdf)คู่มือการสืบสวนข้อเท็จจริงและการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง1884 kB
Download this file (คู่มือปฏิบัติงานการดำเนินงานวินัย และเรื่องร้องเรียน กลุ่มกฎหมายและคดี.pdf)คู่มือปฏิบัติงานการดำเนินงานวินัย และเรื่องร้องเรียน กลุ่มกฎหมายและคดี4739 kB
Download this file (ประกาศ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ .pdf)ประกาศ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ230 kB
Download this file (ประกาศ สพม.4 เรื่องมาตรการตรวจสอบการวใช้ดุลพินิจ สพม.4  พ.ศ. 2562.pdf)ประกาศ สพม.4 เรื่องมาตรการตรวจสอบการวใช้ดุลพินิจ สพม.4 พ.ศ. 2562174 kB