1.นางสนนทา วชยขทคะ

         นางสุนันทา  วิชัยขัทคะ

 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 

      ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

         0 2593 3530 ต่อ 402

 

           3.นางขวญประไพ วชญคปต          

     นางขวัญประไพ  วิชญคุปต์ 

 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

         0 2593 3530 ต่อ 402

         2.นางเพญศร-ศรวรรณ.jpg

         นางเพ็ญศรี ศิริวรรณ 

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

       0 2593 3530 ต่อ 402

          S 2023442          

      นางสาวณภิญา มุสิกะรักษ์ 

   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

        0 2593 3530 ต่อ 402     

 

          7.นางสาวกญญลกษณ คณชนท

    นางสาวกัญญลักษณ์ คุณชินท์

            พนักงานพิมพ์ดีด

         0 2593 3530 ต่อ 402

          

         8.นายตอสกล คณากณฑ

         นายต่อสกุล  คณากัณฑ์

             พนักงานพิมพ์ดีด

         0 2593 3530 ต่อ 402

 

        9.นายสชาต ภเกลยะ       

             นายสุชาติ   ภู่เกลี้ยะ

          พนักงานขับรถยนต์

       0 2593 3530 ต่อ 402

         10.นายสนต ปฏทน

            นายสันติ  ปฏิทิน

           พนักงานขับรถยนต์

        0 2593 3530 ต่อ 402

           mypic1x1 3 copy

          นายธีรภัทร์  แก้วภักดี

        นักวิชาการ คอมพิวเตอร์

         0 2593 3530 ต่อ 402