1.นางสาวแกวตา ไพรงาม

นางสาวแก้วตา ไพรงาม

นักทรัพยากรชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

0 2593 3530 ต่อ 406,407

 

2.นางสาวอาร กระจบเงน

นางสาวอารี กระจับเงิน

นักทรัพยากรชำนาญการพิเศษ

0 2593 3530 ต่อ 406,407

3.นางสาวปารชาต วดแกว

นางสาวปาริชาต วัดแก้ว

นักทรัพยากรชำนาญการพิเศษ

0 2593 3530 ต่อ 406,407

4.นางสาวกนตกมล สวรรณรงค

นางสาวกันต์กมล สุวรรณ์รงค์

นักทรัพยากรชำนาญการ
0 2593 3530 ต่อ 406,407

 6.นางสาวชญานศ ไชยชต

นางสาวชญานิศ ไชยชิต

เจ้าหน้าที่ธุรการ

0 2593 3530 ต่อ 406,407

5.นางสาวสชาดา บรรจง

นางสุชาดา บรรจง

จ้าหน้าที่ธุรการ

0 2593 3530 ต่อ 406,407 

8.นางสาวขวญใจ พนสะผล

นางสาวขวัญใจ พูนสะผล

เจ้าหน้าที่ธุรการ

0 2593 3530 ต่อ 406,407 

9.นางสาวนภาภรณ สขสวสด

นางสาวนภาภรณ์ สุขสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

0 2593 3530 ต่อ 406,407