บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  โทร. 0 2593 3530 ต่อ 406, 407

 

H1

นางสาวแก้วตา ไพรงาม

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mobile : 08 9172 8044

 

H5

นางสาวอารี กระจับเงิน

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Mobile : 08 9529 4714

H3

นางสาวปาริชาต วัดแก้ว

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mobile : 08 1867 6924 

H4

นางสาวสุพัตรา  หงอกชัย

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mobile : 08 6393 9736 

H6

นางสาวธิดา  ปรีชานุกูล

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Mobile : 08 9897 4995

 

H2

นางสุชาดา บรรจง

จ้าหน้าที่ธุรการ

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mobile : 09 6173 8854 

 

H7

นางสาวขวัญใจ พูนสะผล

เจ้าหน้าที่ธุรการ

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mobile : 08 5992 2858 

 

H8

นางสาวนภาภรณ์ สุขสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mobile : 08 6547 4199

 

 

 

 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ ของบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล