1.นางสาวกญญาลกษณ กลโสภต

นางสาวกัญญาลักษณ์ กุลโสภิต

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

0 2593 3530 ต่อ 411

             pongpon web

           นายปองพล ธวัลหทัยกุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

           0 2593 3530 ต่อ 411

           3.นายณภทร ทองธรรมชาต

         นายณภัทร ทองธรรมชาติ        

              เจ้าหน้าที่ธุรการ

           0 2593 3530 ต่อ 411

          4.นางสาวพรชนก เครอโชต

        นางสาวพรชนก เครือโชติ        

             เจ้าหน้าที่ธุรการ

          0 2593 3530 ต่อ 411