บุคลากรกลุ่มกฎหมายและคดี

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                 

R1

นางสาวกันต์กมล สุวรรณ์รงค์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่นิติกร รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

0 2593 3530 ต่อ 416

                                   

   

 

R2

นายธีรพงศ์  ภูมิโมไนย

เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนหอวังปทุมธานี

0 2593 3530 ต่อ 416