1.นายธญพสษฐ หอมหวล

นายธัญพิสิษฐ์ หอมหวล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
036 231 404

 

S 8

นางสาวสุพัตรา เมืองบุญชู
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
036 231 404

 

D3

นายพจน์ จันทบูรณ์
ช่างสี 4 ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถ
036 231 404

 

 

นางสาวพิมพ์คุณัชญ์ ลิ้มวัฒนพงศ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
036 231 404