บุคลากรกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                                                                 H5

นางสาวอารี กระจับเงิน

นักทรัพยากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

0 2593 3530 ต่อ 406,407

หน้าที่ความรับผิดชอบ

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(ก) ดำเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง

(ข) ดำเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน

(ค) ดำเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ

(ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

(จ) ดำเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือต่างประเทศ

(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ภารกิจงานในหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
1. การวัดประเมินสมรรถนะทรัพยากรบุคคลและการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลประจำปี เพื่อให้ได้ข้อมูลฐานในการจัดทำ  แผนพัฒนาทรัพยากร บุคคลระยะกลางและการทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นรายปี เพื่อให้การพัฒนา  ทรัพยากรบุคคลสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นที่สำคัญของต้นสังกัดและองค์กร
2. การจัดทำโครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มศักยภาพและความมีสมรรถนะที่พึงประสงค์  เพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี
3. การกำกับ ติดตาม แนะนำ(Coach) วัดประเมินผลการนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดขยายผลเพื่อการพัฒนาคุณภาพ  การจัดการเรียนการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อให้ทรัพยากรบุคคลมีความเป็นมืออาชีพที่สามารถ  ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
5. การดำเนินงานเพื่อกระตุ้นส่งเสริมการเป็นนักจัดการความรู้ (Knowledge Worker) ใฝ่เรียนรู้เพื่อความพร้อมรับ  การเปลี่ยนแปลงของสังคมแห่งอนาคตใหม่ เพื่อสร้างความคุ้มค่าต่อต้นทุนผลิตภาครัฐ เช่น การส่งเสริมพัฒนาผ่านระบบ  Online ของหน่วยงานหลักภาครัฐ การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ฯ ให้เป็นรูปธรรม
6. ดำเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
7. การกระตุ้นส่งเสริมสร้างความตระหนักเห็นคุณค่าความสำคัญของตนเองในการเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่บรรลุผล
          7.1.การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)
          7.2.การประกวดรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น
          7.3.การประกวดรางวัล สพฐ.ดีเด่น
          7.4.การประกวดและคัดเลือกรางวัลของคุรุสภาจำนวน 7 ประเภทรางวัล
          7.5.การประกวดคัดเลือกครูดีในดวงใจของ สพฐ.
          7.6.การประกวดและคัดเลือกของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
8.ส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
9.ดำเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือต่างประเทศ
10.การดำเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามสั่งการของต้นสังกัด
11.การสรุป วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และรายงานผล
12.การรายงาน และการจัดทำข้อมูลเพื่อการตอบตัวชี้วัดของมาตรฐานเขตพื้นที่และคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี

 ข่าวประชาสัมพันธ์