ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563