ข่าวกิจกรรม

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ “Stanley Science Project Contest” ครั้งที่ ๑๙ เพื่อส่งเสริมโรงเรียนในระดับประถมศึกษาตอนต้น ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมหนึ่งของการเรียนการสอนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพิธีเปิดงานโดยมี นายเจริญ  บัวลี (ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี) กล่าวเปิดงานและต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ที่เข้าร่วมประกวดโครงงาน ตลอดถึงแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ณ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี อำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี >>> ดูภาพกิจกรรม <<<15 1 web copy

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสำเริง  ตาสว่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นตัวแทนของ ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้ของที่ระลึกแสดงความยินดีแก่ นายวิสูตร  คำนวณศักดิ์ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง” ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ในงานต้อนรับมีการแห่กลองยาวจากคณะกรรมการนักเรียนและการแสดงกลองยาวเป็นการต้อนรับ จากนั้น นายกิจจา ชูประเสริฐ (คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง”) กล่าวต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ณ หอประชุม โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง” อำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี >>> ดูภาพกิจกรรม <<<13 02 01web

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ 02-5933530-1 โทรสาร 02-5933531 กด 401

งานประชาสัมพันธ์ 02-5933530 กด 0