ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น สพม.4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)